Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OD IX ZJAZDU DO 31 MARCA 2019 - PSRWN ODDZIAŁ WŁOCŁAWEK

I. Podstawowe dane organizacyjne

 • Oddział posiada swoją siedzibę w lokalu NOT we Włocławku - Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek.
 • Adres oddziału dla korespondencji - ul. Królewiecka 41/43 lok. 17, 87-800 Włocławek.
 • Liczba członków uległa zmianie: na okres IX Walnego Zjazdu było 14, skreślono 1 członka i przyjęto 4 nowych. Aktualny stan 17 członków.
 • Wszyscy członkowie PSRWN mają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
 • Oddział został powołany w 1993 roku. Spośród założycieli Oddziału Włocławskiego aktualnie członkami są: Jolanta Rożko i Tadeusz Majchrzak.

II. Działalność organizacyjna i merytoryczna

1. Władze Oddziału Zarządu

Przez cały okres kadencji zarząd pracował w składzie:

 • Jerzy Lewandowski - prezes
 • Tadeusz Majchrzak - wiceprezes
 • Arkadiusz Laskowski - sekretarz
 • Jolanta Rożko - skarbnik
 • Janusz Janiak - członek
 • Sławomir Przekwas - członek

Na walnym zebraniu Oddziału 14.03.2019r. nie dokonano zmian.

Komisja rewizyjna (skład do 14.03.2019r.):

 • Kazimierz Ćwierczakiewicz - przewodniczący
 • Dorota Pawłowska - członek
 • Agnieszka Walczak - członek

Na zebraniu sprawozdawczym 14.03.2019r. wybrano nowy skład komisji rewizyjnej:

 • Robert Małkowski - przewodniczący
 • Kazimierz Ćwierczakiewicz - członek
 • Dorota Pawłowska - członek

Na zebraniu sprawozdawczym 14.03.2019r. wybrano skład sądu koleżeńskiego:

 • Agnieszka Walczak - przewodnicząca
 • Sławomir Przekwas - członek
 • Marian Zieliński - członek

2. Zebrania Zarządu Oddziału

Pracą Oddziału kierował Zarząd, posiedzenia odbywano poprzez wspólne zebranie oraz posiedzenia - konsultacje i zatwierdzenie przedkładanych propozycji poprzez e-mail - drogą elektroniczną. Zarząd zaaprobował wnioski o odznaczenie dla członków Oddziału w tym 2 odznaczenia PSRWN i 1 PFSRM. Zarząd postanowił zrealizować postulat z poprzedniego walnego zebrania dotyczący strony internetowej, zlecając jej wykonanie. Strona zaczęła już funkcjonować.

Zebrania Zarządu były m.in. w sprawach:

 • informacji o koleżankach i kolegach z regionu, którzy uzyskali nowe licencje rzeczoznawców majątkowych
 • ustalenia tematyki zebrań, szkoleń
 • podjęcia decyzji o przyjęciu nowych członków

Zarząd Oddziału przedstawił członkom projekty standardów zawodowych PSRWN z celem konsultacji. Opinie przekazano do Zarządu Głównego PSRWN.

Zorganizowano 4 zebrania ogólne członków na których omawiano:

 • informacje o udziale delegatów O/Włocławek w IX Krajowym Zjeździe PSRWN w Gdański i ustaleniach
 • realizację postanowień zebrania sprawozdawczo-wyborczego i wyniki ukonstytuowania się Zarządu O/Włocławek
 • informację o pracy PFSRM i ZG PSRWN
 • informacje o zmianach podstawowych przepisów nieruchomościowych

3. Działalność szkoleniowa Oddziału

 • 09.06.2016r. Odbyło się seminarium - szkolenie na temat metodologii wyceny w podejściu dochodowym, „studium przypadku”. Seminarium prowadził Wiceprezes Oddziału Włocławskiego PSRWN Tadeusz Majchrzak. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe od prowadzącego.
 • 23.11.2016r. Szkolenie - seminarium na temat: „ Wyceny nieruchomości rolnych”:
  - zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP
  - standard rolny i problematyka wyceny
 • 10.10.2017r. Szkolenie - seminarium na temat: „Najnowsze zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami”:
  - zmiany w ustawach nieruchomościowych
  - standard wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
 • 29.05.2018r. Seminarium - szkolenie na temat: „Zmiany w przepisach nieruchomościowych oraz wdrożenie przez rzeczoznawców majątkowych przepisów dotyczących Ochrony Danych Osobowych RODO”.
 • 27.11.2018r. Seminarium - warsztaty na temat wyceny służebności drogi koniecznej, dylematów warsztatowych rzeczoznawcy majątkowego, wpływu istotnych odstępstw od pozwolenia na budowę na wartość nieruchomości przy realizacji inwestycji oraz praktycznego doświadczenia w wycenie w podejściu porównawczym.

Uczestnicy szkoleń i seminariów otrzymywali na zakończenie zaświadczenia o ukończeniu seminarium - szkolenia.

4. Działalność KOR

Do Komisji Opiniodawczo-Rozjemczej nie zgłoszono żadnych spraw. Na zebraniu sprawozdawczym 14.03.2019r. postanowiono nie powoływać KOR. Zapytania osób prawnych i fizycznych związane były z wydaniem opinii o operatach, tematy te nie dotyczyły naszych członków. Zainteresowanych odsyłaliśmy do Oddziału Warszawskiego.

5. Praktyki

Zarząd Oddziału nie powołał pełnomocnika d/s praktyk zawodowych. Członkowie Oddziału mogą rejestrować prowadzenie praktyk zawodowych w innych Oddziałach, które powołały pełnomocników.

6. Inne formy działalności

Członkowie PSRWN Oddział Włocławek, biorą udział w pracach innych organizacji społecznych. Prezes Zarządu bierze udział w pracach NOT we Włocławku, pełniąc funkcję członka komisji rewizyjnej. W wyborach do samorządu terytorialnego w 2018 roku na radną Rady Miasta Włocławek została wybrana Agnieszka Walczak, rzeczoznawca majątkowy, członek tutejszego Oddziału.

7. Działania w zakresie obsługi internetowej członków

Pod koniec marca rozpoczęto budowę strony internetowej Oddziału, która znacznie usprawni komunikację pomiędzy Zarządem i członkami.
Adres strony: www.psrwn.wloclawek.pl

III. Sprawozdanie finansowe Oddziału

Każdego roku Zarząd i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zatwierdzali sprawozdanie finansowe sporządzone przez Skarbnika Oddziału Jolantę Rożko oraz sporządzono protokół ze stanu kasy. Pozyskane od członków składki członkowskie były w części odprowadzone do Zarządu Głównego (opłacono 100% należnych składek w Zarządzie Głównym). Pozostałe niewielkie wydatki na napoje, kawę, herbatę na zebrania. W 2018 r. wpływy ze składek członkowskich wynosiły 6764,00 zł. Wydatki wynosiły 3809,87 zł i dotyczyły one składek do Zarządu Głównego - 3468,00 zł oraz drobne wydatki za wynajem sali na seminaria, szkolenia, napoje i delegacje. Stan kasy na 31.12.2018 roku wynosił 6049,91 zł.