Aktualności

Decyzją Zarządu Oddziału Włocławskiego PSRWN na dzień 14 marca 2019 roku o godzinie 15:00 w budynku NOT przy Plac Wolności 1 zwołano walne zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości - Oddział Włocławek.

Porządek zabrania:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Komisji Wnioskowej
 4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Sprawozdanie Zarządu
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i głównymi kierunkami działalności Oddziału
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 10. Zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego O/ Włocławskiego PSRWN
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 12. Wybór Przewodniczącego O/Włocławskiego PSRWN
 13. Zgłaszanie kandydatów na członków zarządu i do innych organów O/Włocławskiego PSRWN
 14. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 15. Wybór członków Zarządu O/ Włocławskiego PSRWN
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej
 17. Wybór Przewodniczącego komisji Opiniodawczo-Rozjemczej
 18. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów PSRWN (2)
 19. Wolne wnioski
 20. Odczytanie wniosków z Walnego Zebrania i głosowanie nad przyjęciem ich do realizacji
 21. Zakończenie obrad